Integritetspolicy och GDPR

Allmänt om Integritetspolicy

Från den 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR ersätter den befintliga Personuppgiftslagen (PUL) och gäller för alla länder inom EU. GDPR har tagits fram för att skydda dig som kund och dina rättigheter avseende hantering och spridning av dina personuppgifter. Nuvarande svenska PUL är egentligen grunden till GDPR och merparten av PUL återfinns i GDPR.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är sådan information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som person. Personnummer, namn, adress, telefon, e-postadress etc. Icke-personlig information om bokningar, försäljning och aktiviteter inkluderas inte då detta räknas som affärshemligheter och i många fall omfattas av bokföringsregler och redovisningsplikt som HIF-Vännerna som organisation måste följa.

Hantering av personuppgifter

HIF-Vännerna värnar om din integritet och hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt samt i enlighet med EUs lag om integritetslagstiftning så kallad GDPR. Denna lag är till för att skydda dig som individ.

Personuppgiftsansvar

HIF-Vännerna är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på hifvännerna.se och mjölkkossan.se

HIF-Vännernas insamling av personuppgifter

Insamling av personuppgifter sker efter ditt godkännande. Förfrågningar anses som ett indirekt godkännande.

Uppgifter som samlas in i samband med medlemskap eller månadsprenumeration
När du blir medlem hos HIF-Vännerna eller blir månadsprenumerant på mjölkkossan.se tar vi in personuppgifter från dig för att kunna hantera ditt medlemskap eller prenumeration. Det är uppgifter om namn och personnummer samt adress och kontaktuppgifter. I samband med prenumeration samlar vi också in betalningsuppgifter, via Stripe.

Uppgifter som samlas in vid personlig kontakt

Vi samlar in personuppgifter från dig när du kontaktar oss, via vår sajt, via e-mail, telefon eller på andra sätt. I första hand samlar vi in de personuppgifter som behövs för att kunna besvara din fråga eller hantera ditt ärende. Det är uppgifter om namn och kontaktuppgifter som t.ex. e-mail adress eller telefonnummer.

Vid personlig kontakt samlar vi också in andra personuppgifter som du själv väljer att lämna till oss. Det kan t.ex. vara uppgifter om medresenärer när vi arrangerar resor till olika aktiviteter.

Uppgifter som samlas in när du prenumererar på vårt nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på HIF-Vännernas eller Mjölkkossans nyhetsbrev samlar vi in ditt namn och din e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrevet. Här samlar vi även data om hur du interagerat med nyhetsbrevet t ex. klickar på kampanjer eller länkar, om du väljer att gå vidare till vår sajt eller kontaktar oss.

Uppgifter som samlas in när du besöker hifvännerna.se eller mjölkkossan.se

När du besöker våra sajter samlas INGA personuppgifter in, såsom t.ex. ditt IP-nummer, email eller namn. Ej heller några uppgifter som är personligt identifierbara. Enbart hur man navigerar i tjänsten, vilka sökningar man gör och vilka aktiviteter man är intresserad av.

Uppgifter som samlas in från någon annan än dig

Vid t.ex. bokning av aktivitet och vid kontakt med oss i olika ärenden förekommer det att en person lämnar personuppgifter om en eller flera andra personer. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna har samtliga personers samtycke till att lämna dessa personuppgifter. Om du inte själv har kontaktat oss, utan någon annan har haft kontakt där du ingår samlar vi in personuppgifter om dig från den personen. Det samma gäller om någon annan har varit i kontakt med oss för din räkning.

Hantering och lagring av personuppgifter

HIF-Vännerna behandlar dina personuppgifter lagenligt. Vi hanterar dina uppgifter för att fullgöra ett avtal i vilket du är part, exempelvis ingående av medlemskap i HIF-Vännerna eller prenumeration via Mjölkkossan.

Hantering av dina personuppgifter inkluderar också användning av dina uppgifter till bokföring, avräkning och revision, kredit eller andra verifieringar av betalkort.

Utskick av information

När du har blivit medlem i HIF-Vännerna eller prenumererar på Mjölkkossans använder vi dina personuppgifter för att skicka information och erbjudanden kopplade till dessa tjänster. Sådana utskick sker till den e-postadress som har lämnats i samband med medlemskap eller prenumeration.

Vid ingående och avslutning av medlemskap och prenumeration kan det förekomma att vi skickar ett frågeformulär där vi ber dig svara på frågor för att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.

Vid tillfällen kommer i att skicka viktig information via SMS till det mobilnummer eller den email-adress som vi fått tillgång till.

Service

Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig service om du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller t.ex. klagomål. Vi använder ditt namn för att identifiera dig. Vi använder dina kontaktuppgifter, som e-postadress och telefonnummer för att kunna kontakta dig i samband med frågor och ärenden. Vi kan också komma att använda alla de övriga personuppgifter som vi samlat in om dig för att hantera din fråga eller ditt ärende beroende på vad som är relevant i det enskilda fallet.

Marknadsföring och personifiering

Om du har anmält dig till vårt nyhetsbrev använder vi dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrevet till dig.

I vissa fall delar vi uppgifter med våra samarbetspartners för att de ska hjälpa oss att anpassa våra erbjudanden och marknadsföring till dig. Vi ingår då avtal för att säkerställa att sådana samarbetspartners behandlar uppgifter i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

För analys av användarmönster och personifiering använder vi oss av cookies. Informationen i dessa cookies kommer inte lämnas vidare och kan inte heller identifiera känsliga uppgifter om dig.

Utveckling av tjänster och service

Vi använder de uppgifter vi samlar in om våra kunder för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster. Det gäller dels våra sajter, där vi analyserar användarbeteende för att utveckla hur vi presenterar information, erbjudanden och utformar funktioner. Det gäller också utveckling av våra produkter efter kunders önskemål och beteende och för att t.ex. åtgärda brister eller öka säkerheten.

I huvudsak använder vi anonyma eller anonymiserade uppgifter på aggregerad nivå för att göra denna typ av analyser. Det kan dock förekomma att vi använder även personuppgifter som vi har samlat in om det är relevant.

Lagkrav

Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet och redovisning.

Lagring av uppgifter

HIF-Vännerna sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen.

Vi sparar alla de personuppgifter vi samlar in i vår kunddatabas. Normalt lagrar vi dina personuppgifter i 2 år från det att ditt senaste medlemskap eller prenumeration eller från det att du haft kontakt med oss.

I vissa fall kan vi behöva lagra uppgifter under längre tid när det krävs enligt lag (t ex bokföringslag) eller vid t ex klagomål.

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparas dina kontaktuppgifter så länge som du väljer att fortsätta ta emot nyhetsbrevet.

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som tagits bort ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Utlämning av personuppgifter

Google och Microsoft

Vi använder oss av Googles och Microsofts systemtjänster för vårt interna arbete. Det innebär att dina personuppgifter kommer att behandlas av Google och Microsoft som har anlitats av oss som personuppgiftsbiträde.

Avtalspartners och IT-leverantörer

Vi använder oss av ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vi är måna om din integritet och säkerheten för dina uppgifter vid all sådan hantering. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara vår personal som har tillgång till uppgifterna. Vissa system är dock installerade hos leverantören och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner.

Betalnings-lösningar

Vi använder oss av Stripe för att hantera betalningar. Stripe har tillgång till personuppgifter i form av namn, adresser och betalningsinformation för de som prenumererar via Mjölkkossan. Denna hantering är nödvändig för att vi ska kunna leverera de tjänster du har beställt från oss.

Kontakttjänster

Vi använder oss av externa leverantörer för att kunna skicka direkt-SMS. Dessa leverantörer får tillgång till personuppgifter i form av telefonnummer.

Leverantörer av aktiviteter

För att tillhandahålla en del av de aktiviteter du har beställt från oss använder vi oss av underleverantörer och avtalspartners. Ofta är det nödvändigt att vi lämnar personuppgifter till dessa för att aktiviteten ska kunna utföras.

Dina rättigheter

Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen. Du lämnar samtycke till hantering av dina personuppgifter i samband med att du använder våra tjänster på hifvännerna.se eller mjölkkossan.se.

Återkalla samtycke

Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket.

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.

Rätt att få information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig

Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig kan kontakta oss på info@hifvännerna.se.